گالری تصاویر

آقای دکتر جلی یک مگا وات

آقای محمد حسن حاجتمند ۵ کیلو وات

آقای محمد حسن خیامی ۵ کیلو وات

آقای ناظم ۱۰ کیلو وات

دهیاری گرموک ۵ کیلو وات